Taiyuan

1101-1105, Shuigong Building, No.368 Qinxian Bei St,

Taiyuan, P.R.China. 030006

Tel: +86-351-2021622/ 2021121

Fax: +86-351-2023133

Email: 
taiyuan@deheng.com