Seoul
  12/F, Youngchang Building, Junggok-dong,  Gwangjin-gu, Seoul, Korea


  Tel: +82-24981177

   E-ma
il: seoul@deheng.com